สำนักงานศาลยุติธรรม

Saturday, January 22, 2005

ตอบการบ้าน : สร้างโฮมเพจสรุปสาระการเรียน


ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน :

สาระที่ได้จากวิชาสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทำให้ได้รู้ถึงส่วนประกอบและหน้าที่ของเว็ปไซด์
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ www.yahoo.com ได้รู้ถึงการรับ-ส่ง จดหมายอิเล็คทรอนิค (e-mail) การสร้างกลุ่มโดยใช้ชื่อ www.groups.yahoo.com/hroup/rcumis และใช้ชื่อกลุ่ม RCUMIS สำหรับติดต่อกับอาจารย์หรือส่งงานที่อาจารย์สั่งโดยส่งไปส่งที่ www.rcumis@yahoo.com อาจารย์ได้สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่เรียกว่า E-Learning โดยให้สมัครเป็นสมาชิกของเว็ปไซท์ www.artnet.chandra.ac.th/moodle จากการเรียนทำให้นักศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขั้นตอนของงานในองค์การทั้งการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ ได้องค์ประกอบของการบริหารและการจัดการงานระบบสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เทคโนโลยีเพื่การบริหารและการวางแบบในการดำเนินงาน ทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ มีทักษะและความเข้าใจถึงรูปแบบ ระบบและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถบริหาร จัดการ สั่งการ ควบคุม วางแผน และตัดสินใจให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต หรือการประกอบกิจการใดๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อาจารย์ได้สอนให้รู้จักและทดลองตั้งกระทู้ถามและตอบในเว็ปไซด์ เรื่อง สวัสดิการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม RCUMIS ได้เข้ามาตอบกระทู้และแสดงความคิดเห็น ให้นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกเว็ปไซด์ www.art.chandra.ac.th/ ซึ่งเป็นเครือข่ายสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างโฮมเพจอย่างง่าย ด้วยระบบบริหารจัดการ โดยการสมัครเป็นสมาชิกของ Blogger.com เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับเผยแผ่ให้กับบุคคลอื่นได้รู้จักเว็ปไซท์ของเราซึ่งในโฮมเพจจะมีการแนะนำผู้จัดทำพอสังเขป สรุปผลที่ได้จากการเรียนสอน และให้นักศึกษาหาเนื้อหาสาระ ความรู้และเว็บไซด์ที่เป็นประโยชน์มาเผยแผ่ให้กับสาถารณะชน

สาระน่ารู้ :

กฎหมายน่ารู้ กฎหมายน่ารู้

- หลักการทำสัญญา
มนุษย์เราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวในโลก จำเป็นต้องติดต่อกับผู้อื่นอยู่เสมอ ดังนั้นเราคง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงการทำสัญญาได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบและรู้เท่าทันผู้อื่นการศึกษา
เรื่องของสัญญาก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาไว้ หากสนใจสามารถดูได้จาก

www.judiciary.go.th/%7Elibrary/sunya.php

- พินัยกรรมชาวบ้าน
ตามปกติเมื่อบุคคลใดตาย มรดกของผู้นั้นจะตกทอดแก่ทายาท คือตกได้แก่บุตร
ภรรยา สามี และบิดามารดาของผู้ตาย อย่างไรก็ดีก่อนที่ผู้นั้นตายเขาอาจทำพินัยกรรม
ยกทรัพย์สินให้ใครก็ได้ ดังนั้นการเรียนรู้ด้านพินัยกรรมก็เป็นสิ่งสำคัญ หากต้องการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดคลิก www.judiciary.go.th/%7Elibrary/pinaikum.php


- มะเร็ง
ในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสุขภาพกันเท่าที่ควร
อาจเป็นเพราะต้องเร่งรีบเพื่อเเข่งขันกับเวลา มะเร็งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทย
เป็นจำนวนมาก จากสถิติมะเร็งจัดอยู่ใน อันดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจและอุบัติเหตุ
ถึงเวลาหรือยังที่เราควรจะใส่ใจสุขภาพ สนใจโปรดคลิก http://www.raksukapap.com/

ว่านหางจรเข้ - สมุนไพรไทย

ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางด้านพฤษศาสตร์
เป็นจำนวนมาก สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งที่ธรรมชาติมอบให้แก่คนไทยซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์
อย่างยิ่ง ในปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสนใจในการศึกษา คิดค้น ผลิต
และจำหน่ายผลิตภัณท์ที่ทำจากสมุนไพรเป็นจำนวนมาก สมุนไพรถือได้ว่าเป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งที่จะช่วยในการรักษาอาการป่วยหรือช่วยในการบำรุงร่างกาย สนใจรายละเอียด
โปรดคลิก http://thailabonline.com/herbal4.htm

คอมพิวเตอร์คืออะไร

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์คือองค์ประกอบหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา แต่มีสักกีคนที่รู้ว่าคอมพิวเตอร์คืออะไร สนใจศึกษาโปรดคลิก http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/


เเนะนำเว็บไซด์ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/BOTHomepage/index/index.asp เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญถือเป็นรากฐานในการควบคุมด้านเศรษกิจ การเงินการธนาคารของประเทศ

สภาทนายความ สภาทนายความ http://www.lawsociety.or.th/
หน่วยงานอิสระที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม ให้ได้รับความยุติธรรม


สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม http://www.judiciary.go.th/
องค์กรอิสระที่ผดุงความยุติธรรมให้คงอยู่คู่กับสังคม องค์กรที่อยู่ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ได้แก่ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลชั้นต้น


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tourismthailand.org/

เว็บไซด์ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ หากต้องการ ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นเส้นทาง ร้านอาหาร หรือโรงแรมที่พักก็สามารถเข้ามาดูได้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน http://www.ocsc.go.th/

หน่วยงานหลักที่ถือเป็นหัวใจของข้าราชการไทย สนใจศึกษาระเบียบการบริหารราชการ คำสั่งต่างๆ รวม ไปถึงรายละเอียดการเปิดสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามารถเข้ามาเเวะชมได้ที่ เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแห่งนี้


google Googel.com http://www.google.com

ศูนย์รวมเว็บไซด์ต่างๆ จากทั่วโลก อยากรู้อะไรค้นหาได้ที่ Googel.com


การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย http://www.airportthai.co.th/
ตรวจสอบสายการบิน ตารางการเดินทาง เส้นทางและเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับสายการบิน ท่าอากาศยานสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บนี้


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/
เว็บไซด์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือการรับประทาน เป็นเว็บไซด์ที่น่าสนใจและควรศึกษาเพื่อรักษาสิทธิ ประโยชน์ และสุขภาพของตัวเอง

e-mail นานาไอเดียดอทคอม http://www.nanaidea.com/
เว็บไซด์ที่เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านไอที เช่นการใช้งานจดหมายอิเล็คทรอนิค (E-mail)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับใช้งานอินเตอร์เนต วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับการใช้งานอินเตอร์เนต
และเป็นศูนย์รวมของ Link ต่างๆ มากมาย


องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th/
การจราจรเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ การได้ศึกษาเส้นทางการเดินรถ
ประจำทางจะช่วยในท่านประหยัดระยะเวลาการเดินทางและไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาการจราจร
ติดขัด

Tuesday, January 18, 2005

แนะนำเว็บไซด์สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นหน่วยงานอิสระมีอำนาจหน้าที่
1 พิจารณาพิพากษาคดีอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
2 ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่นด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว
3 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ศูนย์รวมความรู้
ด้านกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งต่างๆ หากท่านต้องการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อควรรู้ในการติดต่อ
ราชการศาล ความรู้เกี่ยวกับศาลต่างๆ หรือข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ
โปรดคลิก www.judiciary.go.th

Monday, January 10, 2005

http://www.yahoo.com
http://www.flickr.com

http://artnet.chandra.ac.th/moodle/

รู้จักผู้จัดทำ ?

อภิสิทธิ์ สงกะสิน ศศ.บ.8(4)/3 เอกรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสประจำตัว 47202924 กลุ่ม RCUMIS เรียนวันจันทร์